Archiwum - Przetargi - Roboty budowlane

Rodzaj zamówienia

Zamawiający

Przedmiot zamówienia

Data publikacji

Osoba prowadząca sprawę

Pliki do pobrania

Postepowanie prowadzone w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4. Ust. 8 ustawy Prawo Zamówien publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z pózn. Zm.) Gmina Miejska Walcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Rozbiórka budynków mieszkalnych na nieruchomosciach zlokalizowanych przy ul. Bydgoskiej 23 i 25 w Walczu wraz z robotami towarzyszacymi.
Termin złożenia oferty:19.09.2018r. godz.9:00
Data publikacji: 04-09-2018
Data przeniesienia:
02-10-2018
Jan Gacki 20-09-2018:
1. zawiadomienie
14-09-2018:
1. odpowiedz na zapytanie
04-09-2018:
1. SIWZ
2. Formularz oferty
3. Oswiadczenie o braku podstaw do wykluczenia
4. Wzór Umowy
5. Projekty rozbiórek z organizacja ruch, informacja BIOZ, decyzje na rozbiórki
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000 euro. Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie, dostawa i montaż 57 szt. okien na wskazanych adresach w zasobach GM Wałcz.
Termin złożenia oferty:
14.09.2018r. godz. 11:00
Data publikacji: 30-08-2018
Data przeniesienia:
02-10-2018
Jan Gacki 20-09-2018:
1. Zawiadomienie
31-08-2018:
1. Odpowiedź na zapytanie oferentów
30-08-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty,
2. Oferta cenowa z Oświadczeniem o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu,
3. Umowa wzór z załącznikiem „RODO”
„Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Roboty budowlane polegające na remoncie elewacji zlokalizowanej przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu : docieplenie ścian, wymiana części stolarki, remont opaski, remont zsypów, rozbiórkę schodów betonowych, remont ogrodzenia, roboty towarzyszące.
Termin złożenia oferty:
11.09.2018r. godz. 9:00
Data publikacji: 30-08-2018
Data przeniesienia:
02-10-2018
Jan Gacki 13-09-2018:
1. zawiadomienie
30-08-2018:
1. SIWZ
2. Dokumentacja projektowa : opis techniczny, kolorystyka, rysunki, Informacja BIOZ.
3. Przedmiar robót
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 16-16a w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Termomodernizacja budynku mieszkalno – użytkowego wielorodzinnego przy ul. Dworcowej 16 – 16a w Wałczu
Termin złożenia oferty:
11.06.2018r. godz. 10:00
Data publikacji: 26-05-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
26-05-2018:
1. zaproszenie do złożenia ofert
2. załacznik nr 1 druk oferty
3. załacznik nr 2 wykaz prac podobnych
4. załącznik nr 3 wykaz osób
5. przedmiar robót
6. STWiOR
7. Projekt budowlany
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 12 i ulicy Papieża Jana XXIII 1 w Wałczureprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Częściowego remontu dachów budynków mieszkalnych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 12 i ulicy Papieża Jana XXIII 1 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
13.07.2018 r. godz.12:00
Data publikacji: 28-06-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
28-06-2018:
1. zaproszenie do złożenia oferty
2. druk oferty
3. przedmiar robót
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachów budynku mieszkalnego i gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
30.07.2018r. godz.10:00
Data publikacji: 17-07-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
17-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty- złącznik nr 1
3. Przedmiar robót – remont dachu budynku mieszkalnego - załącznik nr 2
4. Przedmiar robót – remont dachu budynku gospodarczego - załącznik nr 3
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych z naświetlem do klatki schodowej w budynku mieszkalnym numer 13 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu /zamówienie publiczne, zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz.1579, 2018) ustawy nie stosuje się/ Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 13 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych z naświetlem do klatki schodowej w budynku mieszkalnym numer 13 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00
Data publikacji: 02-08-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
21-08-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
02-08-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. zdjęcie obecnych drzwi z naświetlem
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych, stolarki okiennej na klatkach schodowych i strychach oraz okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym numer 44 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu /zamówienie publiczne, zgodnie z art.4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2017 poz.1579, 2018) ustawy nie stosuje się/ Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 44 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: wymiana drzwi wejściowych do klatek schodowych, stolarki okiennej na klatkach schodowych i strychach oraz okienek piwnicznych w budynku mieszkalnym numer 44 przy ulicy Kilińszczaków w Wałczu
Termin złożenia oferty:
do dnia 20 sierpnia 2018 roku do godziny 15:00
Data publikacji: 28-07-2018
Data przeniesienia:
08-09-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
21-08-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
28-07-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. rysunki nr 4, 5 i 6
3. Zdjęcia.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachów budynku mieszkalnego i gospodarczego Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu
Termin złożenia oferty:
04.07.2018r. godz.12:00
Data publikacji: 22-06-2018
Data przeniesienia:
23-07-2018
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
12-07-2018:
1. zawiadomienie
22-06-2018:
1. zaproszenie do złożenia oferty
2. druk oferty
3. przedmiar robót remont dachu budynku mieszkalnego
4. przedmiar robót remont dachu budynku gospodarczego
Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu publicznego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Prowadzenie całodobowego pogotowia lokatorskiego (zabezpieczenie i usuwanie awarii) oraz prace polegające na prowadzeniu konserwacji instalacji kanalizacyjnej, zimnej i ciepłej wody, centralnego ogrzewania, instalacji gazowej w zasobach : Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz, TBS sp. z o.o. w Wałczu, Wspólnot Mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS sp. z o.o. w Wałczu. W ramach zleceń stałych na okres od 01.07.2018 r. do 31.12.2018 r.
Termin złożenia oferty: 27.06.2018 r. godz.12:00.
Data publikacji: 13-06-2018
Data przeniesienia:
23-07-2018
Jan Gacki 29-06-2018:
1. unieważnienie
13-06-2018:
1. SoWZ, Oferta cenowa, wzór Umowy, załącznik do Umowy.
Zaproszenie do złożenia oferty. Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Jest świadczenie usług czyszczenia i usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych, spalinowych i wentylacyjnych w budynkach Gminy Miejskiej Wałcz i Towarzystwa Budownictwa Społecznego
Termin złożenia oferty: 19.06.2018 r. godz.9:00
Termin wykonania od 01.07.2018 r. do 30.06.2020 r.
Data publikacji: 05-06-2018
Data przeniesienia:
09-07-2018
Jan Gacki 20-06-2018:
1. wybór ofert
05-06-2018:
1. Zaproszenie z ofertą cenową i wykaz nieruchomości na których będą świadczone usługi,
2. wzór umowy z załącznikiem.
3. załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie usług kominiarskich: „Świadczenie usług kominiarskich w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Wojska Polskiego 29-31-33-35 w Wałczu” / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 29-31-33-35 przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu, reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie usług kominiarskich: „Świadczenie usług kominiarskich w budynku wielomieszkaniowym przy ul. Wojska Polskiego 29-31-33-35 w Wałczu”
Termin złożenia oferty: 05.06.2018r. godz. 14:00
Data publikacji: 11-05-2018
Data przeniesienia:
09-07-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
19-06-2018:
1. najkorzystniejsz oferta
11-05-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 - Oferta
3. Załącznik nr 2 - Oświadczenie
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 14 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 07.05.2018r. godz.10:30
Data publikacji: 24-04-2018
Data przeniesienia:
09-07-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
19-06-2018:
01. zawiadomienie
24-04-2018:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 - Sienkiewicza 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 07.05.2018r. godz.10:00
Data publikacji: 16-04-2018
Data przeniesienia:
09-07-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
19-06-2018:
01. zawiadomienie
16-04-2018:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Druk oferty
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie inwentaryzacji i kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy / modernizacji budynków komunalnych znajdujących się przy placu wolności nr 6 – 10 w Wałczu..
Termin złożenia oferty: 25.05.2018 godz. 09:00
Termin wykonania 15.12.2018r.
Data publikacji: 30-05-2018
Data przeniesienia:
18-06-2018
Jan Gacki 30-05-2018:
1. zawiadomienie
17-05-2018:
1. Odpowiedzi na pytania
08-05-2018:
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, załączniki uzupełniające nr 2, 4, 5, 6, 7 wzór umowy zał. Nr 3.
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. Zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, przemurowaniem kominów, oraz wymiana WLZ budynku wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 1 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 18.05.2018r. godz. 09:00
Data publikacji: 27-04-2018
Data przeniesienia:
04-06-2018
Jan Gacki 23-05-2018
1. unieważnienie postępowania
27-04-2018
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, wykaz prac podobnych zał. Nr 2, wzór umowy zał. Nr 3
2. Przedmiar robót.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 11 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 11 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 30.04.2018r. godz. 10:00
Data publikacji: 24-04-2018
Data przeniesienia:
26-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-05-2018:
01. Zawiadomienie
24-04-2018:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 24.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji: 10-04-2018
Data przeniesienia:
26-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-05-2018:
1. Protokół z braku ofert
10-04-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Okulickiego 25 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Okulickiego 25 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 26.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji: 10-04-2018
Data przeniesienia:
26-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-05-2018:
1. Zawiadomienie
10-04-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Chopina 7 - 9 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym
Termin złożenia oferty: 12.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji: 15-03-2018
Data przeniesienia:
26-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
15-05-2018:
1. Zawiadomienie
15-03-2018:
1. Zaproszenie
2. oferta
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu ośmiu budynków mieszkalnych wielorodzinnych z rozbiórką budynku gospodarczego w Wałczu.
Termin złożenia oferty: 09.04.2018r godz. 09:00
Termin wykonania: 30.10.2018r
Data publikacji: 23-03-2018
Data przeniesienia:
14-05-2018
Jan Gacki 27-04-2018
1. Zawiadomienie o wyborze
23-03-2018
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, załączniki uzupełniające nr 2, 4, 5, 6, 7 wzór umowy zał. Nr 3.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdob. Wału Pom. 14 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez:TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym
Termin złożenia oferty: 12.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji: 15-03-2018
Data przeniesienia:
14-05-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
24-04-2018:
1. Zawiadomienie
15-03-2018:
1. Zaproszenie
2. oferta
Postępowanie o udzielenie zmówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu publicznego na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1579 z późn. Zm.). Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien, przemurowaniem kominów, oraz wymiana WLZ budynku wielorodzinnego przy ul. Robotnicza 1 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 10.04.2018r godz. 09:00
Termin wykonania: 30.10.2018r
Data publikacji: 23-03-2018
Data przeniesienia:
23-04-2018
Jan Gacki 17-04-2018:
1. Unieważnienie
23-03-2018:
1. SIWZ z ofertą cenową zał. Nr 1, wykaz prac podobnych zał. Nr 2, wzór umowy zał. Nr 3
2. Przedmiar robót.
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachu pomieszczeń gospodarczych Wspólnoty Mieszkaniowej Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 68 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 05.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji: 15-03-2018
Data przeniesienia:
23-04-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze na remont dachu
15-03-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
3. Przedmiar robót – załącznik nr 1
4. Przedmiar robót – załącznik nr 2
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie izolacji pionowej i poziomej ścian fundamentowych budynku mieszkalnego przy Kilińszczaków 66 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 05.04.2018r. godz.10:00
Data publikacji: 14-03-2018
Data przeniesienia:
23-04-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
14-03-2018:
1. Zaproszenie
2. Oferta
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę budynku mieszkalno- użytkowego przy Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 12.03.2018r. godz.10:00
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
10-04-2018:
1. Zawiadomienie o postępowaniu
21-02-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty –
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót 1 elewacja
6. Przedmiar robót 2-dach, strop,daszki
7. Projekt budowlany
8. STWiOR
Zaproszenie do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie przetargu publicznego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej kwoty 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22
Termin złożenia oferty: 31.01.2018 r. godz.9:00
Data publikacji: 11-01-2018
Data przeniesienia:
14-03-2018
Zbigniew Felskowski,
Jan Gacki
26-02-2018:
01. Informacja o zamknięciu postępowania
11-01-2018:
01. SIWZ
02. Obmiar
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 74a w Wałczu
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz.10:00
Data publikacji: 16-01-2018
Data przeniesienia:
05-03-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
22-02-2018:
1. zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
16-01-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót
6. Projekt budowlany
7. STWiOR
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Docieplenie ścian i wymiana pokrycia dachu ceramicznego na blachodachówkę budynku mieszkalno- użytkowego przy Gen. L. Okulickiego 17 w Wałczu
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz.10:00
Data publikacji: 16-01-2018
Data przeniesienia:
05-03-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
20-02-2018:
1. Zawiadomienie o uniważnieniu postępowania
16-01-2018:
1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Załącznik nr 1 druk oferty –
3. Załącznik nr 2 -wykaz prac podobnych
4. Załącznik nr 3 – wykaz osób
5. Przedmiar robót 1 elewacja
6. Przedmiar robót 2-dach, strop,daszki
7. Projekt budowlany
8. STWiOR
Zapytanie o cenę w „Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.). Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na przebudowę lokalu użytkowego nr 1 w budynku przy ul. Kaszubska 1 w Wałczu na 2 niezależne mieszkania pełno standardowe.
Termin złożenia oferty: 15.02.2018r. godz. 10:00
Data publikacji: 30-01-2018
Data przeniesienia:
26-02-2018
Jan Gacki 15-02-2018:
1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.
30-01-2018:
1. Zapytanie o cenę wraz z ofertą cenową.
2. Inwentaryzacja lokalu użytkowego i piwnicy przynależnej
3. Wzór umowy
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 13 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 15.01.2018r. godz.10:00
Data publikacji: 12-12-2017
Data przeniesienia:
26-02-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
13-02-2018:
01. wybór oferty
12-12-2017:
01. zaproszenie
02. druk oferty
03. przedmiar robót
04. mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 61 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Kilińszczaków 61 w Wałczu
Termin złożenia oferty:15.01.2018r. do godz.10:00
Data publikacji: 19-12-2017
Data przeniesienia:
13-02-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
03-02-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
19-12-2017:
01. Zaproszenie + oferta
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont klatki schodowej Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu
Termin złożenia oferty:15.01.2018r. godz.11:00
Data publikacji: 12-12-2017
Data przeniesienia:
13-02-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
03-02-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Remont dachu Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 15.01.2018r. godz.10:00
Data publikacji: 12-12-2017
Data przeniesienia:
13-02-2018
Daniela Dudzicz,
Jerzy Florczak
03-02-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12-12-2017:
01. zaproszenie
02. druk oferty
03. przedmiar robót
04. mapa sytuacyjna
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, ogrodzenia wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Sądowa 8A w Wałczu
Termin złożenia oferty:18.01.2018r. godz.9:00. Termin wykonania 18.04.2018 r.
Data publikacji: 03-01-2018
Data przeniesienia:
30-01-2018
Zbigniew Felskowski,
Jan Gacki
19-01-2018:
01. wybor oferty
03-01-2018:
01. Zaproszenie
02. Oferta cenowa zał. nr 1
03. Wzór umowy
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000,00 euro Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie dokumentacji rozbiórki budynku mieszkalnego, budynków gospodarczych, ogrodzenia wraz z pozwoleniem na rozbiórkę przy ul. Bydgoska 25 w Wałczu
Termin złożenia oferty:18.01.2018r. godz.10:00. Termin wykonania 30.05.2018 r.
Data publikacji: 03-01-2018
Data przeniesienia:
30-01-2018
Zbigniew Felskowski,
Jan Gacki
19-01-2018:
01. wybor oferty
03-01-2018:
01. Zaproszenie
02. Oferta cenowa zał. nr 1
03. Wzór umowy
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałcz / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałczu, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 25 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Termin złożenia oferty: 29.12.2017r. godz. 12:00
Data publikacji: 12-12-2017
Data przeniesienia:
13-01-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
03-01-2018:
01. unieważnienie postępowania - Dworcowa 25
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Rzuty kondygnacji mieszkalnych
03. Protokół z przeglądu elektrycznego
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie robót budowlanych: „Wykonanie uproszczonej dokumentacji technicznej, przedmiaru robót i kosztorysu inwestorskiego na wykonanie robót elektrycznych w budynku numer 21 przy ulicy Dworcowej w Wałczu

Termin złożenia oferty: 29.12.2017r. godz. 12:00
Data publikacji: 12-12-2017
Data przeniesienia:
3-01-2018
Grażyna Kaczmarek,
Józef Grzelak
03-01-2018:
01. unieważnienie postępowania - Dworcowa 21
12-12-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Rzuty kondygnacji mieszkalnych
03. Protokół z przeglądu elektrycznego
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul.Chełmińskiej 3 w Wałczu – II postępowanie

Termin złożenia: 29.12.2017 godz. 10:00
Data publikacji: 14-12-2017
Data przeniesienia:
18-01-2018
Mariola Łaszewska 08-01-2018
01. zawiadomienie o wyborze ofert
03-01-2018
01. otwarcie ofert-II postępowanie
20-12-2017
01. Aktualizacja projekt inst.c.o. i cwu Chelminska 3 Walcz REV C
02. przedmiar robót instal.
03. pytania odpowiedzi
04. dokumentacja c.o.
05. dokumentacja c.w.u.
14-12-2017
01. Ogłoszenie o zamówieniu
02. SIWZ
03. Umowa<
USŁUGI TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Opracowanie kompleksowej pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budynków mieszkalnych wielorodzinnych o łącznej liczbie mieszkań do 65 wraz z zagospodarowaniem terenu przy Al.Zdobywców Wału Pomorskiego w Wałczu, dz. nr 5214 , jedn. ewid. Wałcz-Miasto Data publikacji: 11-12-2017
Data przeniesienia:
19-01-2018
Mariola Łaszewska 09-01-2018:
01. oferta najkorzystniejsza
02-01-2018:
01. protokół otwarcia ofert
21-12-2017:
01. pytanie odpowiedź z 20 12 2017r
20-12-2017:
01. dokumentacja geotechniczna
02. pytanie + odpowiedź c.d.
18-12-2017:
01. pytanie + odpowiedź
14-12-2017:
01. Decyzja o warunkach zabudowy
02. mapa
13-12-2017:
01. uzupełnienie do ogłoszenia
11-12-2017:
01. SIWZ
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu, ul. Budowlanych 9/2, 78-600 Wałcz, tel/fax 67-258-50-53, e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu

Termin złożenia oferty: 22.12.2017r. godz.10:00
Data publikacji: 07-12-2017
Data przeniesienia:
27-01-2018
Daniela Dudzicz, Jerzy Florczak 17-01-2018:
01. Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
02-01-2018:
01. Informacja z otwarcia ofert
07-12-2017:
01. Ogłoszenie
02. SIWZ
03. Załącznik nr 3 – wzór umowy
04. Przedmiar 1 – ściany z dociepleniem
05. Przedmiar 2 – ściany bez docieplenia
06. Dokumentacja + informacja BIOZ
07. pismo GDDKiA zajęcie chodnika od strony ul. Okulickiego
08. pismo UM wałcz zajęcie chodnika od strony ul. Sportowej i od strony podwórza<
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie projektu technicznego, przedmiarów robót, kosztorysu inwestorskiego na wymianę wewnętrznych linii zasilających i wymianę analogowej instalacji domofonowej na cyfrową w budynku wielomieszkaniowym numer 8 przy ulicy Poniatowskiego w Wałczu/ nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 8 przy ulicy Poniatowskiego w Wałczu, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie robót budowlanych: „Wymiana wewnętrznych linii zasilających i wymiana analogowej instalacji domofonowej na cyfrową w budynku wielomieszkaniowym numer 8 przy ulicy Poniatowskiego w Wałczu”

Termin złożenia oferty:
13.12.2017r. godz. 12:00

osoba prowadząca sprawę:
Grażyna Kaczmarek, Józef Grzelak
Data publikacji:
29-11-2017

Data przeniesienia:
18-12-2017
---- 08-12-2017:
01. zaproszenie do złożenia oferty Poniatowskiego 8
29-11-2017:
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Rzuty kondygnacji mieszkalnych
03. Zdjęcia
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: wymiana pokrycia i obróbek blacharskich dachu na budynku wielomieszkaniowym numer 14A przy Alei Tysiąclecia w Wałczu / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 14A przy Alei Tysiąclecia w Wałczu, reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie robót budowlanych: „Wymiana pokrycia dachu na budynku wielomieszkaniowym numer 14A przy Alei Tysiąclecia w Wałczu

Termin złożenia oferty:
15.12.2017r. godz. 12:00


osoba prowadząca sprawę:
Grażyna Kaczmarek, Józef Grzelak
Data publikacji:
28-11-2017

Data przeniesienia:
18-12-2017
---- 18-12-2017
01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
28-11-2017
01. Zaproszenie do złożenia oferty
02. Przedmiar robót.
03. Mapka syt.-wys.z oznaczeniem nieruchomości numer 14A przy Alei Tysiąclecia w Wałczu.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000,00 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych Dz. U. z 2017 r .poz. 1579 Gmina Miejska Wałcz, Plac Wolności 1, 78-600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad robotami w branży : wod. – kan, gazowej, centralnego ogrzewania i ciepłej wody, użytkowej, opracowanie opinii technicznych.

Termin złożenia oferty
08.12.2017 r., godz. 12:00

Osoba prowadząca sprawę: Jan Gacki
Data publikacji:
29-11-2017

Data przeniesienia:
11-12-2017
---- 01. Zaproszenie –i oferta cenowa.
02. Projekt Umowy.
Postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dachu wraz z dociepleniem poddasza i wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszklanym wielorodzinnym przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu

Termin złożenia
05.12.2017 do godz. 10:00

osoba prowadząca sprawę:
Mariola Łaszewska
Data publikacji:
17-11-2017

Data przeniesienia:
11-12-2017
---- 11-12-2017
01. unieważnienie postępowania
07-12-2017
01. informacja z otwarcia ofert
17-11-2017
01. Aktualizacja projekt inst.c.o. i cwu Chelminska 3 Walcz REV C
02. Audyt energetyczny (1)
03. Audyt energetyczny
04. Ogłoszenie 17.11.2017
05. Projekt budowlany
06. przedmiar robót budowlanych
07. przedmiar robót instal.
08. SIWZ 17.11.2017
09. Umowa
Postępowanie prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego do 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych ( DZ. U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm. ) Gmina Miejska Wałcz, Pl. Wolności 1, 78 - 600 Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonywanie robót konserwacyjnych i awaryjnych w zasobach:
* Komunalnych Gminy Miejskiej Wałcz
* TBS sp. z o.o. w Wałczu
* wspólnot mieszkaniowych w których zarząd sprawuje TBS Sp. z o.o. w Wałczu

W ramach zleceń stałych na 2018r.

Termin złożenia oferty
05.12.2017 do godz. 12:00

Osoba prowadząca sprawę:
Jan Gacki
Data publikacji:
17-11-2017

Data przeniesienia:
11-12-2017
---- 11-12-2017
01. unieważnienie
17-11-2017
01. SIWZ
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu

Termin złożenia oferty:

04.12.2017r. godz.10:00

Osoby prowadzące sprawę:
Daniela Dudzicz
Jerzy Florczak
Data publikacji:
17-11-2017

Data przeniesienia:
07-12-2017-->
---- 07-12-2017: 01. zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania
17-11-2017: 01. ogłoszenie
02. SIWZ
03. załacznik nr 3 -wzór umowy
04. Przedmiar 1 - ściany z dociepleniem
05. Przedmiar 2 - ściany bez docieplenia
06. Dokumentacja + informacja BIOZ -Okulickiego 29-29a29b
07. pismo GDDKiA zajęcia chodnika od strony ul. Okulickiego
08. pismo UM wałcz zajęcie chodnika od strony ul. Sportowej i od strony podwórza
Zapytanie o cenę do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Opracowanie niezbędnej dokumentacji projektowo kosztorysowej na wymianę pokrycia dachu, przebudowę kominów, remont elewacji budynku przy ul. Kościuszki 41 w Wałczu.

Termin złożenia oferty:
21.11.2017r. godz. 12:00


osoba prowadząca sprawę: Jan Gacki, Zbigniew Felskowski
Data publikacji:
24-10-2017

Data przeniesienia:
25-11-2017
---- 01. Zapytanie o cenę + oferta cenowa
Zaproszenie do złożenia oferty na wykonanie robót budowlanych: rozbiórka budynków gospodarczych i garażowych usytuowanych na działce 3200 przy ulicy Wojska Polskiego 8-10 w Wałczu / nie stosuje się ustawy Prawo zamówień publicznych / Wspólnota mieszkaniowa nieruchomości numer 8-10 przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu, reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie robót budowlanych: „Rozbiórka budynków gospodarczych i garażowych przy ulicy Wojska Polskiego 8-10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
26.10.2017r. godz. 14:00
br>
osoba prowadząca sprawę:
Grażyna Kaczmarek, Józef Grzelak
Data publikacji:12-10-2017

Data przeniesienia:
13-11-2017
---- 30-10-2017 01. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
12-10-2017 01. Zaproszenie­ do złożenia ofert na wykonanie rozbiorki
02. Mapka - budynki do rozbiorki W. Polskiego 8-10
03. Zdjecia budynki do rozbiorki W. Polskiego 8-10
04. UMOWA rozbiorka W. Polskiego 8-10
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
26.09.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
11-09-2017

Data przeniesienia:
02-10-2017
---- 01. SIWZ
02. obmiar
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej 3 w Wałczu

Termin złożenia
04.09.2017 godz. 10 00
Data publikacji:
18-08-2017

Data przeniesienia:
04-09-2017
---- 19-09-2017:
01.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
18-08-2017:
01.Ogłoszenie
02.Specyfikcja istotnych warunków zamówienia
03.Umowa
04.Aktualizacja projektu
*instalacja c.o.klatka schodowa parter
*instalacja c.o.klatka schodowa pietro
*instalacja c.w.u piwnica
*instalacja c.w.u poddasze
*instalacja c.w.u. parter
*instalacja c.w.u. pietro
*parter c.o.
*pietro c.o.
*piwnica c.o.
*poddasze c.o.
*Projekt Budowlany Chelminska 3 Walcz REV C
*przedmiar robót
*rozwiniecie co chelminska 3 co graf
*rozwiniecie cwu chelminska 3 h20 rozwiniecie cwu
05.Przedmiar robót
06.Audyt energetyczny
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej od pomieszczenia węzła cieplnego do lokali mieszkalnych w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy Chełmińskiej 3 w Wałczu Data publikacji:
01-08-2017

Data przeniesienia:
16-08-2017
---- 01.Ogłoszenie nr 560862 N 2017
02.korekta
03.Specyfikcja istotnych warunków zamówienia
04.Umowa
05.Aktualizacja projektu
*instalacja c.o.klatka schodowa parter
*instalacja c.o.klatka schodowa pietro
*instalacja c.w.u piwnica
*instalacja c.w.u poddasze
*instalacja c.w.u. parter
*instalacja c.w.u. pietro
*parter c.o.
*pietro c.o.
*piwnica c.o.
*poddasze c.o.
*Projekt Budowlany Chelminska 3 Walcz REV C
*przedmiar robót
*rozwiniecie co chelminska 3 co graf
*rozwiniecie cwu chelminska 3 h20 rozwiniecie cwu
06.Przedmiar robót
07.Audyt energetyczny
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodrnizacji budynku mieszkalno – użytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
14.08.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
27-07-2017

Data przeniesienia:
16-08-2017
---- 18-08-2017:
01.Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej
27-07-2017:
01.Ogłoszenie
02.SIWZ + załączniki
03.Załącznik nr 3 - wzór umowy
04.Przedmiar 1 – cz. mieszkalna
05.Przedmiar 2 – część lokali użytkowych
06.Dokumentacja:
*Kolorystyka
*opis techniczny - Okulickiego 20
*rys.nr 1
*rys.nr1i
*rys.nr 2
*rys.nr 2i
*rys.nr 3
*rys.nr 4
*rys.nr 5
*rys.nr6
*Szczegół 1
*Szczegół 2
*Szczegoł 3
*Szczegół 4
*Szczegół 5
*Szczegół 6
07.Informacja BIOZ
08.STWiOR
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodernizacji i remontu elewacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 29-29a-29b w Wałczu

Termin złożenia oferty:
21.07.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
06-07-2017

Data przeniesienia:
23-07-2017
---- 28-07-2017:
01.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
06-07-2017:
01.Ogłoszenie
02.SIWZ
03.Załącznik nr 3 - wzór umowy
04.Przedmiar 1 – ściany z dociepleniem
05.Przedmiar 2 – ściany bez docieplenia
06.Dokumentacja + informacja BIOZ
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodrnizacji budynku mieszkalno – użytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
21.07.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
06-07-2017

Data przeniesienia:
23-07-2017
---- 28-07-2017:
01.Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
06-07-2017:
01.Ogłoszenie
02.SIWZ + załączniki
03.Załącznik nr 3 - wzór umowy
04.Przedmiar 1 – cz. mieszkalna
05.Przedmiar 2 – część lokali użytkowych
06.Dokumentacja:
*Kolorystyka
*opis techniczny - Okulickiego 20
*rys.nr 1
*rys.nr1i
*rys.nr 2
*rys.nr 2i
*rys.nr 3
*rys.nr 4
*rys.nr 5
*rys.nr6
*Szczegół 1
*Szczegół 2
*Szczegoł 3
*Szczegół 4
*Szczegół 5
*Szczegół 6
07.Informacja BIOZ
08.STWiOR
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
12.07.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
28-06-2017

Data przeniesienia:
12-07-2017
---- 01.SIWZ
02.Obmiar
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodrnizacji budynku mieszkalno – użytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
03.07.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
16-06-2017

Data przeniesienia:
06-07-2017
---- 29-06-2017:
01. zapytania i odpowiedzi
19-06-2017:
01. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
16-06-2017:
01. ogłoszenie
02. SIWZ
03.Załącznik nr 3 – wzór umowy
04.Przedmiar 1 – cz, mieszkalna
05.Przedmiar 2 – część lokali użytkowych
06.Dokumentacja
*Kolorystyka
*opis techniczny - Okulickiego 20
*rys.nr 1
*rys.nr1i
*rys.nr 2
*rys.nr 2i
*rys.nr 3
*rys.nr 4
*rys.nr 5
*rys.nr6
*Szczegół 1
*Szczegół 2
*Szczegoł 3
*Szczegół 4
*Szczegół 5
*Szczegół 6
07.Informacja BIOZ
08.STWiOR
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Adaptacja pomieszczeń piwnicy na potrzeby węzła cieplnego budynku przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
30.06.2017r. do godz. 12:00
Data publikacji:
20-06-2017

Data przeniesienia:
02-07-2017
---- 01. Zaproszenie do złożenia oferty, przedmiar robót budowlanych, rzut i przekrój pomieszczenia węzła
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej netto ( plus Vat ) – realizacja zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie instalacji oświetlenia awaryjnego klatki schodowej w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ulicy 1-go Maja 14 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.06.2017r. godz. 10:00
Data publikacji:
14-06-2017

Data przeniesienia:
28-06-2017
---- 01.Zaproszenie + oferta cenowa:
02.Część opisowa
03.rys nr 1-szkic lokalizacyjny
04.Rys nr 2-rzut przyziemia-wył ppoż-1-100
05.Rys nr 3-rzut przyziemia-wył ppoż-1-50
06.Rys nr 4-rzut przyziemia oś Ew
07.Rys nr 5-piętra-ośw Ew
08.Rys nr 6-TB
09.atesty i aprobaty
10.przedmiar-1-maja 14
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot określonych w art. 11 ust. 8 Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
22.06.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
06-06-2017

Data przeniesienia:
26-06-2017
---- 28-06-2017:
01.Unieważnienie

28-06-2017:
: 01.SIWZ
02.Obmiar
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego o wartości poniżej 30.000 euro prowadzone jest w trybie rozpoznania cenowego bez zastosowania przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) zgodnie z art.4 ust.8 ustawy Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Adaptacja pomieszczeń piwnicy na potrzeby węzła cieplnego budynku przy ul. Chełmińskiej 3 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
19.06.2017r. do godz. 12:00
Data publikacji:
09-06-2017

Data przeniesienia:
19-06-2017
---- 01.Zaproszenie do złożenia oferty, przedmiar robót budowlanych, rzut i przekrój pomieszczenia węzła
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.). Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie termomodrnizacji budynku mieszkalno – użytkowego Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
13.06.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
24-05-2017

Data przeniesienia:
19-06-2017
---- 16-06-2017:
01. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
24-05-2017:
01. ogłoszenie
02. SIWZ
03.Załącznik nr 3 – wzór umowy
04.Przedmiar 1 – cz, mieszkalna
05.Przedmiar 2 – część lokali użytkowych
06.Dokumentacja:
*KOLORYSTYKA
*opis techniczny - Okulickiego 20
*rys.nr 1
*rys.nr1i
*rys.nr 2
*rys.nr 2i
*rys.nr 3
*rys.nr 4
*rys.nr 5
*rys.nr6
*Szczegół 1
*Szczegół 2
*Szczegoł 3
*Szczegół 4
*Szczegół 5
*Szczegół 6
07.Informacja BIOZ
08.STWiOR
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego poniżej kwot okrsłonych w art. 11 ust. 8 Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
31.05.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
16-05-2017

Data przeniesienia:
31-05-2017
---- 01.SIWZ
02.obmiar
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
31.05.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
16-05-2017

Data przeniesienia:
31-05-2017
---- 01.Zaproszenie do złożenia oferty
02.Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
31.05.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
16-05-2017

Data przeniesienia:
31-05-2017
---- 01.Zaproszenie do złożenia oferty
02.Druk oferty
Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.) Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez Towarzystwo Budownictwa Społecznego sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Przebudowa 6 mieszkań o niskim standardzie na 3 mieszkania pełno standardowe w budynku wielorodzinnym przy ulicy Kołobrzeskiej 5-5a w Wałczu”

Termin złożenia oferty:
17.05.2017r. godz. 10:00
Data publikacji:
28-04-2017

Data przeniesienia:
21-05-2017
---- 07-06-2017:
01.Zawiadomienie

28-04-2017:
01.SIWZ
02.Umowa
03.Ogłoszenie o zamówieniu
04.instal gaz 6a
05.Instalacja co 12a
06.Instalacja kanalizacyjna 11a
07.Instalacja wodociągowa 9a
08.Instalacje elektryczne gniazdo 14a
09.Instalacje elektryczne oświet 13a
10.Instalacje gazowe piwnica parter 7
11.Kolobrzeska Opis PB grudzien 2016 r do druku
12.plan sytuacyjny
13.Porownanie Systemow - Kołobrzeska 5_5a
14.Przebudowa 4_1a
15.Przebudowa 4_2a
16.przedmiar robót
17.Przekrój A-A 5
18.Przekrój gaz 8
19.Przekrój inwentaryzacja A-A 3
20.rys 4 przebudowa
21.Rzut inwentaryzacja 2
22.Szczegół wodomierz A4 10
23.zalacznik_14
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 22 – Sienkiewicza 6 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
12.05.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
14-04-2017

Data przeniesienia:
15-05-2017
---- Zaproszenie do złożenia oferty
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
12.05.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
14-04-2017

Data przeniesienia:
15-05-2017
---- Zaproszenie do złożenia oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatki schodowej Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Bydgoskiej 5 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.04.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
06-04-2017

Data przeniesienia:
04-05-2017
---- Zaproszenie do złożenia oferty
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont i modernizacja instalacji elektrycznych w klatkach schodowych Nieruchomości przy Al. Zdobywców Wału Pomorskiego 28-30 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.04.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
12-04-2017

Data przeniesienia:
04-05-2017
---- Zaproszenie do złożenia oferty
Przedmiar
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 8-10 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont dwóch klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Dworcowej 8-10 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.04.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
06-04-2017

Data przeniesienia:
04-05-2017
---- Zaproszenie do złożenia oferty
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych ( Dz. U. z 2015r., poz. 2164 z późn. zm ) TBS sp. z o.o. w Wałczu.  ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz Reprezentująca współwłaścicieli nieruchomości nr 22 przy ul. Wojska Polskiego w Wałczu tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich, rur spustowych, rynien i przemurowaniem kominów w Wałczu przy ul. Wojska Polskiego 22

Termin złożenia oferty:
20.04.2017r. godz. 9:00
Data publikacji:
05-04-2017

Data przeniesienia:
25-04-2017
---- Data publikacji:
28-04-2017
Unieważnienie postępowania

Data publikacji:
05-04-2017
SIWZ, oferta cenowa, wykaz prac podobnych, umowa/wzór, obmiar
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińsczaków 66 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
22.04.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
04-04-2017

Data przeniesienia:
25-04-2017
---- Zaproszenie do złożenia oferty + zdjęcia budynku
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Kilińszczaków 66 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Kilińsczaków 66 w Wałczu

Termin złożenia oferty: 31.03.2017r. godz.12:00
Data publikacji:
13-03-2017

data przeniesienia:
03-04-2017
---- 1. Zaproszenie do złożenia oferty,
  2. Zdjęcia budynku
Zaproszenie do złożenia oferty cenowej Współwłaściciele nieruchomości nr 11 przy ulicy Bankowej w Wałczu Remont elewacji budynku przy ul. Bankowa 11 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
23.03.2017r. godz.9:00
Data publikacji:
14-03-2017

data przeniesienia:
27-03-2017
---- Zaproszenie
Inwentaryzacja - elewacja południowa,
Inwentaryzacja - elewacja północna,
Inwentaryzacja - elewacja zachodnia,
Inwentaryzacja - przekrój pionowy,
Inwentaryzacja - rzut dachu,
Mapa sytuacyjno wysokościowa,
Obmiar,
Opis techniczny z informacją BiOZ,
Projekt - elewacja południowa,
Projekt - elewacja północna,
Projekt - elewacja zachodnia,
Projekt - przekrój pionowy,
Projekt - rzut dachu,
PROJEKT TYMCZASOWEJ ORGANIZACJI RUCHU,
Rys 1 do projektu organizacji ruchu,
Rys 2 do projektu organizacji ruchu,
Rys 3 do projektu organizacji ruchu,
Specyfikacja Techniczna,
Umowa elewacja,
Zestawienie stolarki.
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Rozbiórka budynku mieszkalnego i budynku gospodarczego przy ul. Staszica 15 w Wałczu.

Termin złożenia oferty do dnia:
24.03.2017r. godz.9:00
10-03-2017

data przeniesienia:
27-03-2017
---- 1. Zaproszenie
2. Projekt rozbiórki
3. Projekt organizacji ruchu
4. Umowa rozbiórki
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejskiej 16-1-go Maja 46 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejska 16-1-go Maja 46 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
20.03.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
09-03-2017

data przeniesienia:
20-03-2017
---- 1. Zaproszenie do złożenia oferty
2. Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty Współwłaściciele nieruchomości nr 30 przy ulicy Wojska Polskiego w Wałczu Złożenie oferty na remont klatki schodowej 

Termin złożenia oferty
20.03.2017 do godz. 9:00
08-03-2017

data przeniesienia:
20-03-2017
---- Zaproszenie + załączniki
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia do 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Złożenie oferty formie kosztorysu szczegółowego na przebudowę budynku gospodarczego i remont części ogrodzenia przy ul. Szczęśliwej 3 w Wałczu. 

Termin złożenia oferty:
16.03.2017 do godz. 9:00
Data publikacji:
23-02-2017

data przeniesienia:
19-03-2017
---- Zaproszenie
Przedmiar
A1 Sytuacja
A2 Rzut przyziemia, więźba dachowa
A3 Rzut Dachu
A4 Przekroje
A5 Elewacje
A6 Zestawienie stolarki
A2016.03-O-BA-2016-03-12
I1 Sytuacja
I2 Rzut Przyziemia, Piętra
I3 Rzut Dachu
I4 Przekroje
I5 Elewacje
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości ul. Przedmiejskiej 16-1-go Maja 46 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Remont klatek schodowych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Przedmiejska 16-1-go Maja 46 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
06.03.2017r. godz.10:00
Data publikacji:
17-02-2017

data przeniesienia:13-03-2017
---- Zaproszenie do złożenia oferty
Druk oferty
Zaproszenie do złożenia oferty nie stosuje ustawy Prawo zamówień publicznych Wspólnota Mieszkaniowa Nieruchomości przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu reprezentowana przez zarząd sprawowany przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej na wykonanie termomodrnizacji budynku Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Gen. L. Okulickiego 20 w Wałczu

Termin złożenia oferty:
28.02.2017r. godz.12:00
Data publikacji:
17-02-2017

data przeniesienia:
05-03-2017
---- Zaproszenie do złożenia oferty
Zdjęcia budynku
Zaproszenie do złożenia oferty bez stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych TBS sp. z o.o. w Wałczu.
ul. Budowlanych 9/2
78-600 Wałcz
tel/fax 67-258-50-53
e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl
Wymiana opraw oświetleniowych na klatkach schodowych przy Al. Zdob. Wału Pom. 74B na typu LED z mikrofalowym czujnikiem ruchu i żarówką typu LED

Termin złożenia oferty 24.02.2017 do godz. 9:00
Data publikacji:
10-02-2017

data przeniesienia:
26-02-2017
---- Zaproszenie + oferta
Zamawiający zaprasza do składania ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie rozpoznania cenowego, o wartości zamówienia nieprzekraczającej równowartości kwoty 30.000 euro zgodnie z art. 4 ust. 8 ustawy Prawo zamówień Publicznych TBS sp. z o.o. w Wałczu ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl reprezentujące współwłaścicieli nieruchomości nr 17 przy ul. M. Konopnickiej 17 w Wałczu Wymiana pokrycia dachowego wraz z wymianą obróbek blacharskich i przemurowaniem kominów . 

Termin złożenia oferty 20.02.2017 do godz. 9:00
Data publikacji: 31-01-2017


data przeniesienia:
20-02-2017
---- 06-02-2017
Zmiana treści SIWZ
Nowy obmiar robót z opisem : „Zaktualizowane obmiary – rozszerzony zakres robót”

31-01-2017
SIWZ
obmiary
Zaproszenie do złożenia oferty na realizację zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 30.000 euro Gmina Miejska Wałcz reprezentowana przez: TBS sp. z o.o. w Wałczu. ul. Budowlanych 9/2 78-600 Wałcz tel/fax 67-258-50-53 e-mail tbswalcz@tbswalcz.pl Przestawienie pieca kaflowego, czyszczenie pieca, wystawienie wyczystki

Termin złożenia oferty 01.02.2017 do godz. 9:00
Data publikacji: 12-01-2017


data przeniesienia: 01-02-2017
---- otwórz