Przedmiotem działania Towarzystwa jest budowanie domów mieszkalnych i  ich eksploatacja na zasadach najmu.

Towarzystwo może również:

  • nabywać lokale mieszkalne i budynki mieszkalne oraz niemieszkalne, w celu rozbudowy, nadbudowy i przebudowy w wyniku której powstaną lokale mieszkalne;
  • przeprowadzać remonty i modernizację obiektów przeznaczonych na zaspokajanie potrzeb mieszkaniowych na zasadach najmu;
  • wynajmować lokale użytkowe znajdujące się w budynkach towarzystwa;
  • sprawować na podstawie umów zlecenia zarząd nieruchomościami mieszkalnymi i niemieszkalnymi niestanowiącymi jego własności;
  • sprawować zarząd nieruchomościami wspólnymi stanowiącymi w ułamkowej części jego współwłasności;
  • prowadzić inną działalność związaną z budownictwem mieszkaniowym i infrastrukturą towarzyszącą, w tym budować lub nabywać budynki w celu sprzedaży znajdujących się w tych budynkach lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu;
  • pośredniczyć w obrocie nieruchomościami w zakresie czynności objętych umową pośrednictwa.