Kompetencje

 I. Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy w szczególności :

 l/ rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Rady Nadzorczej,

2/ zatwierdzanie bilansu i rachunku zysków i strat,

3/ udzielenie Zarządowi i Radzie Nadzorczej absolutorium,

4/ podejmowanie uchwał o tworzeniu oddziałów,

5/ podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia do innych spółek,

6/ podejmowanie uchwał w sprawie przeznaczenia zysków lub pokrycia strat, wysokości odpisu na fundusze i kapitał zakładowy,

7/ podejmowanie uchwał dotyczących roszczeń o naprawienie szkody wyrządzonej przy zawiązywaniu spółki lub sprawowaniu zarządu bądź jego nadzoru,

8/ podjęcie uchwały o zbyciu lub wydzierżawieniu przedsiębiorstwa Towarzystwa,

9/ zbycie i wydzierżawianie przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części oraz ustanowienie na nich ograniczonego prawa rzeczowego,

10/ podejmowanie uchwał o zbyciu nieruchomości należących do Towarzystwa,

11/ wybór i odwołanie Rady Nadzorczej,

12/ podejmowanie uchwał w sprawie zmian w umowie spółki, w tym również podwyższenia lub obniżenia kapitału zakładowego oraz o dopłatach,

13/ uchwalenie regulaminu Rady Nadzorczej,

14/ uchwalenie regulaminu wynajmowania lokali mieszkalnych w zasobach Towarzystwa,

15/ podejmowanie innych uchwał przewidzianych aktami prawnymi.

II. Do kompetencji Rady Nadzorczej należy, w szczególności:

1/ sprawowanie stałego nadzoru nad działalnością Towarzystwa, a w szczególności:

a/ badanie bilansu oraz rachunku zysków i strat zarówno co do zgodności z dokumentami, jak i stanem faktycznym,

b/ badanie sprawozdania Zarządu z działalności Towarzystwa,

c/ analizowanie i opiniowanie wniosków Zarządu w sprawie przeznaczenia źródeł i sposobów pokrycia strat, wysokości odpisów na fundusze itp.oraz przedstawianie opinii w tych sprawach Zgromadzeniu Wspólników.

2/ wnioskowanie lub zwoływanie zwyczajnych lub nadzwyczajnych zgromadzeń wspólników,

3/ nadzorowanie wykonania przez Zarząd uchwał Zgromadzenia Wspólników,

4/ reprezentowanie Towarzystwa w umowach pomiędzy Towarzystwem a Zarządem tudzież w sporach między nimi,

5/ zatwierdzanie działań Zarządu w przypadku: a/ wystąpienia o kredyt w Krajowym Funduszu Mieszkaniowym, jak również u innych kredytodawców,

b/ korzystania z funduszu inwestycyjnego,

c/ rocznych planów finansowych,

d/ zasad ustalania wynagrodzeń pracowników Towarzystwa.

6/ wgląd do wszystkich dokumentów Towarzystwa oraz żądanie wyjaśnień od Zarządu.

7/ powoływanie i odwoływanie Zarządu

III. Do kompetencji Zarządu Towarzystwa należą wszystkie sprawy, których nie zastrzega dla innych organów Kodeks Spółek Handlowych oraz zapisy aktu założycielskiego.

TBS 78-600 Wałcz

ul. Budowlanych 9/2

.

+48 (67) 258 50 53

poniedziałek 07:00 - 16:30

wtorek - czwartek 07:00 - 15:00

piątek  07:00 - 13:30

godziny otwarcia biura

kontakt

tbswalcz@tbswalcz.pl

78-600 Wałcz
ul. Budowlanych 9/2

NIP 765 15 10 295

Regon 330977966

www.tbswalcz.pl